Integritetsskyddspolicy 

Behandling av personuppgifter hos Rekonstruktionsbyrån Nord AB – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 

Rekonstruktionsbyrån Nord AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras vilket även inkluderar personuppgifter om kontaktperson. 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. 

I de fall du använder dig av tjänsten ”mötesförfrågan” efter kalkylatorns uträkning behöver du i formuläret ange följande personuppgifter;

Namn*
Företagsnamn*
Telefonnummer*
E-postadress*

Dessa uppgifter behandlas på grundval av bland annat vid var tid gällande penningtvättslagstiftning. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.  

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Rekonstruktionsbyrån Nord AB och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Rekonstruktionsbyrån Nord AB enligt vid var tid gällande allmänna affärsvillkor, under en tid från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. 

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Rekonstruktionsbyrån Nord AB:s verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. 

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

Kontakta oss på reception@rekonstruktionsbyran.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Rekonstruktionsbyrån Nord AB förbehåller sig rätten att vid behov, exempelvis ändrade lagar, regler eller tolkningar ändra ovanstående information utan föregående kommunikation. Personuppgiftsansvarig är Rekonstruktionsbyrån Nord AB. Ovanstående information har antagits av Rekonstruktionsbyrån Nord AB den 1 februari 2019.

Kakor