Varför Rekonstruktionsbyrån finns

Varför vi finns

För företag som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan ansökan om företagsrekonstruktion utgöra skillnaden mellan konkurs och överlevnad, där många personliga tragedier kunnat förhindras genom framgångsrika företagsrekonstruktioner. Tyvärr har det visat sig att ca 50% av beviljade företagsrekonstruktioner ändå slutar med konkurs. Vi på Rekonstruktionsbyrån har som ambition att förbättra denna statistik, då vi anser att det är tämligen enkelt att utifrån företagets ekonomiska status och befintligt marknadsläge göra en rättvis och professionell bedömning av förutsättningarna för att lyckas med företagsrekonstruktionen.

Den höga andelen av misslyckade företagsrekonstruktioner anser vi dels kan förklaras genom att företag i ekonomiskt svåra situationer per automatik blir exponerade för en rad oseriösa aktörer på marknaden för företagsrekonstruktioner.

Dessa aktörer vill ofta inge uppfattningen av att vara trygga och förtroendeingivande, och använder ofta fina titlar som till exempel ”turnaround expert” och ”topp-rekonstruktör”. Tyvärr visar det sig ofta vid ett senare tillfälle att dessa aktörer inte har något egentligt intresse av att hjälpa ert företag till överlevnad.

Andra omständigheter som förenar dessa aktörer är till exempel att de under inga omständigheter går med på avtalade fasta priser för samtliga moment i en företagsrekonstruktion. Vissa erbjuder från tid till annan fasta priser för olika delmoment, men vill debitera löpande för den så kallad administreringen av företagskonton som villkorslöst ska stå under deras kontroll. Att låta dig fortsatt kontrollera företagets bankkonto utan att pengarna först ska gå via ett konto som administreras av rekonstruktören kommer absolut inte på frågan.

Den verkliga agendan är som synes att övertyga dig/företaget att hos Tingsrätten begära att just de ska utses till rekonstruktörer för ditt företag. Så snart Tingsrätten har förordnat en sådan aktör till rekonstruktör, tar omgående rekonstruktören kontroll över ditt företagskonto och du kan inte längre kontrollera ditt företags medel eller vad som ska betalas och i vilken ordning. Det du dock kan vara säker på är att rekonstruktören själv utan ditt medgivande kan betala sina egna utställda fakturor. Det är ofta här slutet för ditt företag börjar, vilket du som företagsledare/kund aldrig haft avsikt för. I de flesta fall så finns det inga pengar kvar i företaget efter det att rekonstruktören tömt företagets konto genom att debitera förskott för sin kommande nedlagda tid. Då återstår till slut ingen annan utväg än att företaget försätts i konkurs.

Det vi beskriver ovan är tyvärr enligt vår uppfattning vanligt förekommande, när tanken egentligen var en helt annan. Att rädda en i grunden sund verksamhet och de arbetstillfällena kopplade därtill.

Vi ska förändra en fyrkantig ålderdomlig bransch och det är vårt kall!

Vårt mål är att alla företag vi är ombud för i en företagsrekonstruktion ska lyckas och det är utgångspunkten i vårt uppdrag, och vi vet att det är möjligt.

För att lyckas med det har vi valt att arbeta med en prismodell som innebär att du som företag i ett tidigt skede kan känna dig trygg med de kostnader som en företagsrekonstruktion innebär. Det skapar förutsättningar för dig som företagare att ha en realistisk förväntan på utkomsten av rekonstruktionen.

Men för att tydliggöra vårt uppdrag så börjar vi med att klargöra skillnaden mellan ett ombud och en rekonstruktör. En av Tingsrätten förordnad rekonstruktör är en person som är utsedd av Tingsrätten att bevaka samtliga parters intressen i en företagsrekonstruktion. D.v.s. rekonstruktören företräder både gäldenären (förtaget i rekonstruktion) och borgenärerna (leverantörer som har fordringar gentemot företaget) och ska vara en opartisk garant att allt går korrekt till, samt att ingen part gynnas i förhållande till de andra. Du som ansöker om företagsrekonstruktion har rätt att till Tingsrätten föreslå en rekonstruktör du önskar.

Detta betyder att en rekonstruktör som utger sig för att vilja bevaka och stå upp för gäldenärens (förtaget i rekonstruktion) intressen, redan vid det klargörandet brutit mot grundprincipen i det kommande uppdraget som rekonstruktör. Rekonstruktörens opartiskhet är en garant för att en korrekt företagsrekonstruktion kan genomföras. Något som ställer opartiskheten på sin spetts är att gäldenären (förtaget i rekonstruktion) skall stå för rekonstruktörens utförda arbete åt företagets borgenärer (leverantörer som har fordringar mot företaget), något som kan bli kostsamt med andra prismodeller än vår.

Vi på Rekonstruktionsbyrån åtar oss inte uppdrag som rekonstruktörer, vi är partiska och har inget annat intresse än att just ditt företag inte bara ska lyckas med sin företagsrekonstruktion utan även att den ska vara så fördelaktig som möjligt för just ditt företag, därför är vi aldrig rekonstruktörer. Att Rekonstruktionsbyrån aldrig sitter på två stolar är vårt dna, klienten och dennes företag skall alltid försvaras ovillkorat, vilket ökar chanserna för att just ditt företag skall kunna räddas. När du väljer Rekonstruktionsbyrån som ditt ombud så får du access till ett ekosystem av skickliga och mycket dedikerade jurister, ekonomer och managementkonsulter med ett enda intresse och det är Du. Vad än någon annan säger så kräver en lyckad företagsrekonstruktion stora förberedelser och utfallet påverkas mycket av flera strategiska val som en rekonstruktör aldrig kan göra utan att göra avkall på sin opartiskhet.

Innan vi åtar oss ett uppdrag går vi igenom ditt företags ekonomiska situation. Vartefter vi uttalar oss med hög säkerhet om huruvida ditt företag bedöms lämpligt för en företagsrekonstruktion. Oavsett vilken bedömning vi kommer fram till så erhåller du en grundlig motivering till hur vi resonerat. Om bedömningen görs att ditt företag är utom räddning hänvisar vi dig till en lämplig konkursförvaltare.

Allt handlar om att företag med olika förutsättningar ska erhålla rätt anpassade åtgärder. Detta kan tyckas låta enkelt eller självklart, men i praktiken kan det se väldigt annorlunda ut. Vi blir återkommande varse om företag som varit uppenbart konkursmässiga men som genom oseriösa rekonstruktörer blivit övertygade om att ansöka om företagsrekonstruktion. Syftet har då inte varit annat än att ge rekonstruktören möjlighet att snabbt tömma företaget på de medel som funnits tillgängliga för att sedan avbryta rekonstruktionen med motiveringen att rekonstruktionens syfte inte längre kan uppnås.

Kvar står styrelsen med ännu högre skulder än tidigare och inte sällan har företaget ifråga förbrukat sitt eget kapital vilket medför att styrelsen privat får stå för samtliga företagets skulder, vanligtvis även med personliga konkurser som följd.

Läs mer om vår process