Skydd för styrelse & ägare i konkursföretag

Rekonstruktionsbyråns obeståndsteam har en lång och framgångsrik erfarenhet av att agera ombud för styrelse och ägare i företag som av olika anledningar behöver försättas i konkurs. Styrelsen och ägarna till ett företag som försätts i konkurs tappar kontrollen över företaget samma sekund som tingsrätten beslutar om konkurs och en konkursförvaltare utses.

I de fall företagets samlade tillgångar inte kan täcka de skulder som finns kan det medföra ett privat betalningsansvar för styrelse och ägare. Kort och koncist så är vårt uppdrag att skydda styrelsen och ägare från personligt betalningsansvar samt säkerställa att eventuella tillgångar som avyttras inte faller inom ramen för återvinning genom att avyttringen sker på marknadsmässiga villkor.

Vårt uppdrag inleds med att vi genomför en grundlig genomsyn av företaget. Detta framförallt för att klargöra eventuella risker vid en konkurs, men även för att utreda eventuella möjligheter att rädda hela eller delar av företaget. Detta kan t.ex. ske genom att vi undersöker möjligheterna att via finans och riskkapitalbolagsäkerställa tillräckligt med kapital som kan rädda företaget undan konkurs. I andra fall kan vi bedöma att en företagsrekonstruktion framgångsrikt kan rädda företaget undan en konkurs, det kan också vara en blandning av både tillskott av kapital genom finansiering och en företagsrekonstruktion som är lösningen.

När vi granskat företaget får du en klar bild över företagets situation och rapport innehållande riskbedömningar samt förslag på åtgärder som kan undanröja de eventuella risker som finns för företagets styrelse och ägare.

Områden vi granskar vid en genomsyn:

Nu har vi kommit så pass långt att vi har ett utförligt beslutsunderlag och kan utifrån detta välja en lämplig väg framåt. I nästa fas bistår vi med att genomföra den åtgärdsplanen som vi gemensamt kommit överens om. Har företaget anställda bistår vi med eventuella kontakter med fackföreningarna samt färdigställer underlag till konkursförvaltaren så det går snabbt för denna att utreda och besluta om lönegaranti, allt för att personalen inte ska komma i kläm.

När detta är gjort är vi är förberedda in i minsta detalj och redo att inge ansökan om konkurs till tingsrätten i det geografiska område som företaget har sitt säte. Vårt arbete framåt är nu att agera ombud för styrelsen och ägarna som privatpersoner gent emot konkursförvaltare och borgenärer. Vi finns alltid vid din sida och bistår i möten med konkursförvaltare och inför edgångssammanträde. Eventuella utmaningar som dyker upp under resans gång hanterar vi skyndsamt håller dig alltid uppdaterad. Vi har framgångsrikt agerat ombud i flera konkurser som genom vårt arbete gynnat alla parter och konkursen har kunnat avslutas inom rimlig tid.  Du är alltid välkommen at kontakta oss med dina frågor och funderingar och inget företag är varken för stort eller för litet.