Rekonstruktionsresan

Rekonstruktionsresan

Här följer en beskrivning över hur en företagsrekonstruktion genomförs steg för steg

Ansökan om företagsrekonstruktion inges till tingsrätten.

Efter vår noggranna förgranskning av ditt företag besitter vi kunskap om eventuellt tänkbara utmaningar. De åtgärder som behöver vidtas för att företagsrekonstruktionen ska lyckas, lyfts fram i rekonstruktionsplanen som bifogas i ansökan. I och med att vi oftast redan innan ansökan förhandlat med merparten av ditt företags borgenärer har vi en klar bild av hur borgenärskollektivet ställer sig till företagsrekonstruktionen. Den kunskapen ger oss ett stort försprång samt ökade möjligheter till en framgångsrik genomförd företagsrekonstruktion.

I ansökan till tingsrätten redogör vi för ditt företags situation och bakgrunden till dina betalningssvårigheter. Vi bifogar balans- och resultatrapporter så att tingsrätten och bolagets borgenärer ska kunna få en klar bild över bolagets ekonomi. Vi bifogar även en rekonstruktionsplan med ansökan där vi pedagogiskt redogör för vilka åtgärder vi vill vidta under rekonstruktionens gång och hur det kommer ge en positiv effekt på bolagets ekonomi.

Tingsrätten granskar vår ansökan och fattar beslut om att bolaget ska beviljas företagsrekonstruktion.

Vi sammanställer förstudien av ditt företag och presenterar den för ett antal etablerade rekonstruktörer vilka samtliga granskats och Tingsrätten prövar alltid en ansökan om företagsrekonstruktion skyndsamt. Lämnar vi in en ansökan om företagsrekonstruktion på förmiddagen så får vi oftast ett beslut redan på eftermiddagen samma dag. Tingsrätten kontaktar alltid den föreslagne rekonstruktören och kontrollerar att denna är villig att åta sig uppdraget. När tingsrätten har fattat sitt beslut meddelas berörda parter skriftligen, vanligtvis via e-post. Beviljar tingsrätten vår ansökan fryses samtliga bolagets skulder som uppkommit innan rekonstruktionsdagen och bolaget får ett skydd mot konkurs och utmätning av gamla frysta skulder.

Underrättelse till bolagets borgenärer

Inom en vecka från det att tingsrätten fattat beslut om att bevilja bolaget att inleda företagsrekonstruktion ska den förordnande rekonstruktören tillställa borgenärskollektivet en underrättelse enligt 2 kap. 13 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Underrättelsen innehåller en beskrivning över rekonstruktörens uppdrag under den tid företagsrekonstruktionen pågår. Vidare redogör rekonstruktören för vilka regler som gäller för bolaget och borgenärerna under rekonstruktionen. Avslutningsvis bjuder rekonstruktören in samtliga borgenärer att närvara på det utsatta borgenärssammanträdet som satts ut i tingsrätten.

Statlig lönegaranti

Omgående vartefter rekonstruktören erhållit sitt förordnande från tingsrätten påbörjas arbetet med att besluta om statlig lönegaranti till bolagets anställda. Innan ett beslut om lönegaranti kan fattas behöver rekonstruktören göra en så kallad förgranskning i syfte att försäkra sig om att de personer som ska erhålla lönegaranti verkligen är anställda i bolaget och har utfört arbete. När utredningen är klar och allt konstaterats vara i sin ordning upprättar rekonstruktören lönegarantibesluten som elektroniskt skickas in till länsstyrelsen som ombesörjer utbetalningen. Under normala omständigheter sker utbetalningar från Länsstyrelsen inom en vecka, vid perioder då många begär lönegarantiutbetalningar hos Länsstyrelsen kan det dröja något längre.

Borgenärssammanträde i tingsrätten

Inom tre veckor från det att tingsrätten fattat beslut om företagsrekonstruktion ska ett borgenärssammanträde hållas i tingsrättens lokaler. Det åligger rekonstruktören att informera samtliga borgenärer om vilket datum, tid och i vilken tingsrätt sammanträdet ska hållas.

Vid borgenärssammanträdet ska tingsrätten höra rekonstruktören och samtliga närvarande borgenärers inställning till en fortsatt rekonstruktion i bolaget. Därefter ska tingsrätten ta ställning till om företagsrekonstruktionen ska få fortsätta. Om tingsrätten anser att det kan antas att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås ska tingsrätten besluta att företagsrekonstruktionen ska fortsätta, om inte syftet kan antas uppnås ska tingsrätten besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra.

Inför borgenärssammanträdet tillställer vi tingsrätten och borgenärerna en likviditetsbudget för att visa hur vi ska klara likviditeten under företagsrekonstruktionens gång. Tingsrätten och borgenärerna får även ta del av en bouppteckning som visar hur stor procentuell utdelning borgenärskollektivet kan förvänta sig vid en eventuell konkurs av bolaget. Vanligtvis är det alltid fördelaktigare för borgenärskollektivet att företagsrekonstruktionen får fortsätta än att riskera en konkurs.

Rekonstruktionsplanen genomförs

Relativt omgående in i rekonstruktionens gång (i vissa fall innan ansökan lämnats in) påbörjas arbetet i enlighet med rekonstruktionsplanen, genom verksamhetsförändrande åtgärder. Åtgärderna kan handla om att till exempel säga upp personal, häva avtal, omförhandla avtal, uppta lån eller krediter, avveckla olönsamma delar av verksamheten och tillställa borgenärerna ett erbjudande om offentligt ackord med mera.

Åtgärderna ska bidra positivt till bolagets ekonomiska utveckling och lönsamhet. I det fall bolaget får den tid som krävs för att genomföra hela rekonstruktionsplanen fullt ut innebär det vanligen att bolaget blir lönsamt och livskraftigt igen. Med en återhämtad stabil ekonomi blir det lättare för borgenärerna att ta ställning till ett ackordsförslag då det blir sannolikt att bolaget kommer kunna leva vidare under många år framöver.

Var tredje månad omprövar tingsrätten om rekonstruktionen skall tillåtas fortsätta

En företagsrekonstruktion genomförs i tremånadersperioder. När en tremånadersperiod är på väg att löpa ut måste bolaget senast dagen innan tremånadersdagen ansöka om förlängning av företagsrekonstruktionen hos tingsrätten.

I förlängningsansökan ska bolaget beskriva vad bolaget har vidtagit för åtgärder under den period som gått och hur bolaget följt rekonstruktionsplanen. Bolaget ska även noggrant beskriva varför bolaget behöver ytterligare tid på sig för att slutföra rekonstruktionen. Efter det att företagsrekonstruktionen pågått i sex månader krävs synnerliga skäl för att tingsrätten ska tillåta att den ska få fortsätta. Vid varje förlängningsansökan inhämtar tingsrätten alltid yttranden från rekonstruktören och de borgenärer som närvarade vid borgenärssammanträdet, om de tillstyrker eller avstyrker bolagets förlängningsansökan.

Erbjudande om offentligt ackord

I nästan samtliga företagsrekonstruktioner som genomförs avslutas dessa genom ett offentligt ackord, där tingsrätten genom fastställandet av ackordsförslaget skriver ner bolagets skulder. När rekonstruktionsplanen i stort är genomförd och effekterna därav synliggjorts kvarstår oftast att tillställa borgenärskollektivet ett erbjudande om offentligt ackord. Ackordsförslaget utarbetas tillsammans mellan bolaget och rekonstruktören. Rekonstruktören skickar sedan ut ett ackordsförslag till samtliga borgenärer och bifogar en fullmakt som borgenärerna ombeds att returnera till rekonstruktören i det fall de ansluter sig till erbjudandet.

Ackordsförslaget innehåller en beskrivning med vilket procenttal bolaget vill skriva ner skulderna och hur bolaget kommit fram till detta. Ackordsförslaget innehåller också en beskrivning hur de tänker sig att betala ackordslikviden och vanligtvis presenteras en avbetalningsplan. Även en ny likviditetsbudget presenteras som visar hur bolaget ska kunna betala ackordslikviden som avtalas. Rekonstruktören ska även yttra sig till borgenärerna om denne tillstyrker att borgenärerna ska anta ackordserbjudandet. Har bolaget skött sig under företagsrekonstruktionens gång och ackordsförslaget ger bättre utdelning till borgenärskollektivet än konkurs, så brukar rekonstruktören i regel tillstyrka ett antagande av ackordsförslaget.

Ackordsförhandling

Rekonstruktören sammanställer samtliga mottagna fullmakter i en röstlängd. När rekonstruktören på objektiv grund kan klargöra om det finns förutsättningar för att skriva ned bolagets skulder, dvs. att tillräckligt många borgenärer anslutit sig till ackordsförslaget. Då ska bolaget ansöka hos tingsrätten om att sätta ut målet för ackordsförhandling. Med ansökan till tingsrätten får rekonstruktören utfärda ett bevis om att minst 40 % av borgenärskollektivet anslutit sig till ackordsförslaget.

I samband med att tingsrätten beslutar om att sätta ut målet till en ackordsförhandling ska beslutet kungöras i post och inrikes tidningar. Vid ackordsförhandlingen granskar tingsrätten samtliga fullmakter samt röstlängden för att klargöra att omröstningen blir korrekt. I de fall tingsrätten finner samtliga fullmakter giltiga och att det samlade beloppet fullmakterna omfattar överstiger det som krävs för att ackordsförslaget ska förklaras antaget, beslutar tingsrätten att ackordet är fastställt. Beslutet om att fastställa ackordet vinner laga kraft tre veckor efter det att tingsrätten fattat sitt beslut. Vanligtvis fortsätter företagsrekonstruktionen fram till att ackordsbeslutet vunnit laga kraft.