Vår process – så förbereder vi oss

Vår process – så förbereder vi oss

Om Rekonstruktionsbyrån gör bedömningen att ditt företag är lämpligt för att genomföra en företagsrekonstruktion är vår process tydlig och transparent:

1. Granskning

Ditt företags situation analyseras; vi granskar din bokföring, dina skattekonton, deklarationer och årsredovisningar. Vi tittar på dina leverantörsskulder, leasingavtal, företagskrediter och banklån. Vi gör en bedömning av marknadsläget i just din bransch för att kunna klargöra samtliga fördelar och eventuella risker. Den noggranna granskningen klargör eventuella risker vi behöver förebygga innan vi inger en ansökan. Granskningen tydliggör även vilka olika möjligheter vi har att förbättra utfallet i företagsrekonstruktionen och vi kan med hög säkerhet fastställa ett ungefärligt belopp som företaget kommer kunna spara.

2. Upphandling av rekonstruktör

Vi sammanställer förstudien av ditt företag och presenterar den för ett antal etablerade rekonstruktörer vilka samtliga granskats och kvalitetssäkrats av oss i förväg. Du är då trygg att dessa uppfyller våra högt ställda krav på erfarenhet, renommé, etik och att de delar våra värderingar. Vi har som krav i vår upphandling av rekonstruktör att du får sköta ditt eget bankkonto utan att pengarna slussas via ett så kallat adminkonto hos rekonstruktören. Det finns inte något lagkrav på att rekonstruktören måste ta över och administrera ditt bankkonto utan detta görs mestadels av andra aktörer enbart av anledningen att rekonstruktören på så vis skapar möjlighet till en högre debitering av dig som kund. De flesta rekonstruktörer anger att anledningen till att bankkontot önskas tas över är att rekonstruktören vill ha kontroll på företaget. Men detta kan åstadkommas på flera andra sätt utan att för den skull överta kontrollen av dina bankkonton. Rekonstruktionsbyrån har egenutvecklade digitala verktyg där vi kopplar in oss på företagets bankkonto och redovisningsprogram. Genom dessa kan rekonstruktören ha full kontroll över företaget utan tidskrävande och kostsam manuell hantering. Banbrytande och innovativt, ett sätt att undvika kostsam och byråkratisk hantering.

3. Avtal

Vi presenterar ett skriftligt avtalsförslag med ett fast totalpris för företagsrekonstruktionens samtliga moment, vilket bland annat innefattar vårt arvode, rekonstruktörens arvode samt ansökningsavgifter med mera. Ofta hamnar det offererade priset på motsvarande hälften av normala totalkostnader för en företagsrekonstruktion hos andra aktörer även med vårt arvode inkluderat. Detta är möjligt mycket tack vare undvikandet av den mycket kostsamma manuella hanteringen av företagets bankkonton som de flesta andra rekonstruktörer kräver. Redan nu har vi kraftigt reducerat risken att företaget inte ska lyckas med företagsrekonstruktionen. Uppskattningsvis vartannat företag misslyckas med sin företagsrekonstruktion, anledningen till detta bedöms ofta bero på att kostnaden för rekonstruktionen kraftigt överstigit den initialt budgeterade kostnaden. En sak kan du vara säker på, vårt erbjudande tål att jämföras.

4. Val av rekonstruktör

När vi tecknat avtal så träffar vi den föreslagna rekonstruktören som offererat det förmånligaste anbudet. Vi går igenom vår rekonstruktionsplan och du får möjlighet att ställa frågor och framföra dina funderingar. Det är viktigt att du känner att det känns rätt med den föreslagna rekonstruktören, vi ska arbeta tätt tillsammans med rekonstruktören under tiden företagsrekonstruktionen pågår, vilket vanligen är flera månader upp till ett år. Oftast har vi också god kännedom om den föreslagna rekonstruktören som vi kan bidra med som beslutsunderlag för dig.

5. Garanti

Som klient hos Rekonstruktionsbyrån ingår en kvalitetsgaranti som kort beskrivet innebär att vår ersättning utgår för olika delmoment och lyckas vi inte med ett delmoment så får du pengarna tillbaka. Detta är en unik kvalitetsgaranti som vi hittills i branschen är ensamma om att kunna erbjuda. Detta gör Rekonstruktionsbyrån till en trygg partner och du kan känna dig trygg i att det vi säger levererar vi.

6. Ansökan

Nu har vi färdigställt en stor del av arbetet. Avtal har granskats och vi har förberett oss på olika situationer som kan uppstå, vi lämna inte någonting åt slumpen. Vi har kontroll på hur alla olika scenarion ska hanteras och förebyggas. Nu återstår bara att inge ansökan fysiskt i Tingsrätten och det gör vi den dagen som är den strategiskt rätta för gäldenärens (förtaget i rekonstruktion).