Allmänna uppdragsvillkor (2024:1)

1. Tillämpning och tolkning med mera. 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller, såvida inget annat avtalas, med de eventuella tillägg och ändringar som parterna kommer överens om, för samtliga tjänster och uppdrag, som Rekonstruktionsbyrån Nord AB, dess ägarbolag eller intressebolag, (gemensamt och individuellt ”Rekonstruktionsbyrån” eller ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller våra klienter. 

1.2 Genom att anlita oss anses ni ha accepterat dessa allmänna villor. 

1.3 Vi förbinder oss att följa Sveriges advokatsamfunds vägledande regler gällande klientsekretess samt andra lagar och regler om till exempel sekretess, hantering av intressekonflikter, åtgärder mot penningtvätt samt begränsningar gällande handel med finansiella instrument. Vid bristande överensstämmelse mellan god advokatsed eller bestämmelser i lagar eller regler, å ena sidan, och dessa allmänna villkor eller andra överenskomna villkor för uppdraget, å andra sidan har gällande lagar och regler företräde. 

1.4 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Den gällande versionen kommer alltid att finnas på vår hemsida www.rekonstruktionsbyran.se. Om förändringar sker i de allmänna villkoren gäller dessa endast i förhållande till sådana uppdrag som inletts efter det att den förändrade versionen lags ut på vår hemsida. Vi skickar endast på er begäran en kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren. 

1.5 Om ni har tillställts en uppdragsbekräftelse i samband med att vi åtagit oss att utföra ett uppdrag åt er, ska villkoren i uppdragsbekräftelsen i förekommande fall gälla framför dessa allmänna villkor om villkoren är oförenliga med varandra. 

1.6 Med förbehåll för vad som anges i punkten 1.4 ovan, ska varje avvikelse från dessa allmänna villkor överenskommas skriftligen för att kunna göras gällande.

2. Befongenheter

2.1 När ni anlitar oss ger ni oss rätten, såvida vi inte avtalar om annat, att vidta de åtgärder som vi anser är nödvändiga och lämpliga för att utföra uppdraget. Vi ska till exempel ha rätt att för er räkning anlita andra rådgivare, sakkunniga eller fackmän. Om vi anlitar sådana kan vi begära att ni kontaktar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader. Om inget annat avtalats, gäller dock avseende fakturering vad som framgår av punkten 13.4 nedan.

3. Tjänster och uppdrag 

3.1 När det i dessa allmänna villkor och i förekommande fall uppdragsbekräftelsen, talas om ”tjänster” avses både juridisk rådgivning och andra tjänster. När det talas om ”uppdrag” ska samtliga aspekter av ett ärende gemensamt anses utgöra en del av ett och samma uppdrag även om uppdraget innefattar flera juridiska eller fysiska personer och flera instruktioner som meddelats vid ett och samma eller vid olika tillfällen. Samma sak gäller när tjänsten eller uppdraget hanteras av flera personer inom Rekonstruktionsbyrån, om tjänsten adresserar flera rättsområden eller om separata fakturor ställs ut eller om vi företräder flera juridiska eller fysiska personer. 

3.2 För varje uppdrag är en av våra seniora rådgivare huvudansvarig för tillhandahållandet av våra tjänster och arbetsresultat. Den seniora rådgivaren kan utse biträdande jurister och annan personal att handlägga uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

3.3 Vi anpassar våra tjänster och arbetsresultat efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras samt de instruktioner som ni tillhandahåller oss. Ett visst råd i en viss fråga, bör därför inte användas i en annan fråga eller för ett annat ändamål än för det som det specifika rådet lämnats. 

3.4 Om inget annat anges, är tillhandahållna utkastversioner av våra arbetsresultat endast preliminära. Det kommer tydligt att anges vilken version som utgör den slutliga. 

4. Uppdragets omfattning 

4.1 Uppdragets omfattning bestäms utifrån vad vi kommer överens om tillsammans med er och anges i en uppdragsbekräftelse eller annat avtal som upprättas eller överenskoms i början av uppdraget. Uppdragsbekräftelsen kan senare komma att revideras efter behov. 

4.2 Endast rådgivning som baseras på rättsläget i Sverige omfattas av dessa allmänna villkor. Vi kan dock, baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner komma att uttrycka vår uppfattning om rättsläget i andra jurisdiktioner. Denna uppfattning utgör dock inte sådan juridisk rådgivning som omfattas av dessa allmänna villkor. 

4.3 Om inte något annat skriftligen avtalats, omfattar vår rådgivning inte möjliga skattekonsekvenser. 

5. Identifiering och personuppgifter 

5.1 Vi måste kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informeras om ärendet, varför vi kan komma att be er om identitetshandlingar avseende er samt de personer som företräder er. I vissa fall måste vi även kontrollera tillgångar och andra medels ursprung samt inhämta information om affärsförbindelsernas syfte och art. Om klienten är en juridisk person, kan samma information komma att inhämtas avseende de fysiska personer som äger den yttersta kontrollen över klienten (så kallade verkliga huvudmän) liksom dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera informationen. All information och dokumentation som inhämtats i samband med sådan verifikation, kommer att behållas av oss under uppdraget. 

5.2 Ni anses ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges under punkten 5.1 ovan när ni anlitar oss. Det är ni som ansvarar för att tillse att de verkliga huvudmännen, så som definierats under punkten 5.1 ovan, accepterar en sådan behandling av personuppgifter. 

5.3 Avseende behandling av personuppgifter tillämpar vi särskilda villkor, vilka hänvisas till. Om ni vill ha information om vilka personuppgifter som vi behandlar eller om ni vill korrigera vissa personuppgifter eller om ni önskar få andra frågor besvarade om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta personuppgiftsansvarig senior rådgivare.

6. Misstanke om penningtvätt eller terrorism 

Vi är enligt lag skyldiga att under vissa omständigheter anmäla misstankar om penningtvätt och terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är förhindrade att informera våra klienter om eventuella sådana misstankar och om anmälan har gjorts eller kan komma att göras. Om misstankar enligt ovan skulle föreligga, är vi förpliktade att avböja eller frånträda uppdraget. 

7. Tystnadsplikt och sekretess 

7.1 Anställda, delägare och i uppdraget inhryda konsulter har underkastat sig tystnadsplikt om våra klienters samtliga förehavanden och de uppgifter som den anförtrott oss med i samband med uppdraget och vi följer Sveriges advokatsamfunds vägledande regler gällande klientsekretess samt andra lagar och regler om till exempel sekretess. All icke offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er eller om er verksamhet eller andra affärsangelägenheter kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja sådan information för någon såvida vi inte erhållit ert godkännande eller andra instruktioner eller annat följer av lag, god advokatsed eller domstols dom eller beslut. Rekonstruktionsbyrån har alltid rätt att uppge att vi företräder en klient i marknadsföringssyfte och upplysa om detta på vår hemsida med kännetecken så som t.ex. logotyp. 

7.2 I de fall vi utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till oss, till de andra klienterna. 

7.3 Om vi inom ramen för uppdraget anlitar eller samarbetar med någon annan rådgivare, sakkunnig eller fackman har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi finner vara relevant för att rådgivaren, den sakkunnige eller fackmannen ska kunna lämna råd eller utföra andra tjänster åt er. 

7.4 Vi är trots tystnadsplikten, enligt lag skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som anges under punkten 5.1 ovan, till Rikspolisstyrelsen vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi är vidare skyldiga att lämna ut sådan information vid utredning av vissa typer av brott. 

7.5 Vi är skyldiga att i de fall då ni åberopat ett giltigt momsregisternummer (VAT-nummer) i ett annat EU-land, lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket över värdet av de tjänster som vi i enlighet med punkten 11 nedan, debiterat er för. 

7.6 Undantag från tystnadsplikten gäller vidare om det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara oss mot eventuellt klander från er eller för att hävda ett befogat ersättningsanspråk avseende uppdraget som vi anlitas för. 

7.8 För att upprätthålla vårt sekretessåtagande gent mot myndigheter så som t.ex. Skatteverket m.fl. vidtas följande åtgärder; 

a) Samtlig epostkommunikation mellan Rekonstruktionsbyrån och sin klient raderas automatisk 7 dagar efter mottagandet eller skickandet. 

b) Senast 14 dagar efter det att uppdragsförhållandet är avslutat mellan parterna och samtliga ekonomiska förpliktelser från klienten gent emot Rekonstruktionsbyrån fullgjorts, raderar Rekonstruktionsbyrån all dokumentation (fysisk och elektronisk) hänförlig till uppdragets utförande inklusive detta avtal. 

c) Mot bakgrund av ovanstående är parterna överens om att en eventuell reklamation eller annat ekonomiskt krav, av vilket slag det en må vara, från klientens sida som riktas mot Rekonstruktionsbyrån. Ska skriftligen framställas till Rekonstruktionsbyrån senast 14 dagar efter det att uppdragsförhållandet mellan parterna avslutats. Sker inte framställan skriftligen inom den i föregående stycka angivna tiden är parterna överens om att klientens rätt till reklamation eller annat ekonomiskt krav, av vilket slag det en må vara går förlorad. Klienten förklarar sig då införstådd med att avstå från alla anspråk av vad slag det en må vara när tiden om 14 dagar efter det att uppdragsförhållandet mellan parterna avslutats har passerats.

8. Marknadsmissbruksdirektivet

Om ni önskar att vi ska upprätta och föra en insiderförteckning för att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EC) och till direktivet hörande regler, måste ni uttryckligen begära detta av oss.

9. Kommunikation 

9.1 Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via internet och e-post. Även om internet och e-post är effektiva sätt att kommunicera på, innebär de risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för dessa risker. 

9.2 Vårt spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon.

10. Immateriella rättigheter

10.1 Vi innehar upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat som vi levererar.

11. Arvoden och kostnader

11.1 Arvodet debiteras och fastställs utifrån faktorer som exempelvis uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, arbetets resultat, nedlagd tid, den risk som uppdraget innebär för oss samt vilken skicklighet, sakkunskap och erfarenhet som uppdraget krävt.

11.2 Vi kan efter överenskommelse med er inför uppdraget tillhandahålla ett estimat av arvodet och löpande hålla er underrättade om upparbetat arvode. Ett sådant estimat är baserat på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för estimatet och utgör ingen offert om fast pris. Vi förbehåller oss rätten att revidera det uppskattade estimatet när det finns skäl att anta att uppgifterna inte längre är aktuella. 

11.3 Vi kan efter överenskommelse med er och beroende på uppdragets beskaffenhet, avtala om att ett arvode ska debiteras till ett fast pris, ett arvodestak eller så kallad ”success fee”. 

11.4 Vi förbehåller oss rätten att begära förskott på arvode och kostnader, dels innan vi påbörjar vårt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. 

11.5 Förskottsbetalningar deponeras på vårt klientmedelskonto avskilt från våra egna medel. Vi får använda förskottsbetalade medel för betalning av våra fakturor, förutsatt att vi inte har mottagit förskottsbetalningen för annat särskilt ändamål. 

11.6 Utöver våra arvoden kan vi debitera ersättning för kostnader som till exempel utgifter för registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän samt bud- och resekostnader. 

12. Rättegångskostnader och rättsskyddsförsäkring

12.1 Om uppdraget avser en tvist i en domstol eller ett skiljeförfarande kan den förlorande parten åläggas att betala hela eller delar av den vinnande partens rättegångskostnader inklusive ombudsarvoden. Oberoende av om ni är vinnande eller förlorande part i processen är ni ålagda att betala för vårt arbete och våra utlägg. 

12.2 Om ni har rätt till ersättning ur en försäkring så som rättsskyddsförsäkring till täckande av en del av vårt arvode, är det trots detta ni som bär ansvaret för att våra arvoden betalas med de belopp och i den takt som framgår av fakturan och som överenskommits i övrigt.

13. Fakturering och betalningsvillkor

13.1 Fakturering sker, såvida inget annat avtalats, när uppdraget slutförts och förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum. Vi debiterar dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid för sen betalning. Vid företagsrekonstruktioner tillämpar vi förskottsbetalning.

13.2 Vi förbehåller oss rätten att ställa ut a contofakturor för vårt arvode. A conto avser ett preliminärt arvode och saknar bestämd anknytning till en specifik del av vårt arbete. Om a contofakturor ställs ut, kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange ett totalt arvode varvid det arvode som ni betalat a conto dras av. Vi kan även tillämpa deposition som säkerhet för vårt kommande uppdrag. I de fall klienten ställer deposition genom insättning på vårt klientmedelskonto ska ett separat depositionsavtal upprättas.

13.3 Om ni betalar en utställd faktura utan att göra någon invändning, anses ni ha accepterat och godkänt fakturerat belopp avseende den specifika delen som fakturan avser. 

13.4 Om vi anlitar andra rådgivare, sakkunniga eller fackmän inom ramen för ert uppdrag kommer vi att be dessa att fakturera oss direkt och därefter fakturera er denna kostnad tillsammans med vårt arvode samt andra kostnader som vi haft i uppdraget. 

13.5 När ett uppdrag slutförts eller upphört av någon anledning, kommer vi att tillställa er en slutfaktura om vi inte överenskommit att endast delfakturering ska ske.